top of page

Algemene Voorwaarden

Artikel 1. Definities

1.1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven:

- Opdrachtnemer: 4 Mind & More, rechtsgeldig vertegenwoordigd door eigenaar, Hellen ter Haar-Koelewijn, Psychodynamisch therapeut, die op het gebied van psychodynamische therapie, coaching of aanverwante werkzaamheden haar diensten aanbiedt onder toepassing van deze algemene voorwaarden.

- Opdrachtgever: De natuurlijke- of rechtspersoon die aan Opdrachtnemer opdracht heeft verstrekt tot het verrichten van diensten op het gebied van psychodynamische therapie, coaching of aanverwante werkzaamheden.

- Diensten: Alle werkzaamheden waartoe opdracht is gegeven, of die voortvloeien uit, dan wel direct verband houden met de opdracht, een en ander in de ruimste zin des woords.

- Overeenkomst: Elke afspraak tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer tot het verlenen van Diensten door Opdrachtnemer ten behoeve van Opdrachtgever.

Artikel 2. Algemeen

2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, elke overeenkomst en opdracht met betrekking tot het door 4 Mind & More leveren van diensten in de ruimste zin des woord, alsmede op de aldus tot stand gekomen overeenkomsten en hieruit voortvloeiende nadere overeenkomsten c.q. rechtshandelingen, tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen.

2.2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met de opdrachtnemer, voor de uitvoering waarvan derden worden betrokken, die namens 4 Mind & More  handelen.

2.3. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

2.4. De toepassing van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. Dit geldt eveneens voor derden die de dienstverlening voor de opdrachtgever financieren.

2.5. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn, of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Opdrachtnemer en opdrachtgever zullen dan in overleg treden om nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk, het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.

Artikel 3. Uitvoering van de overeenkomst

3.1. De opdrachtnemer zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren, volgens de maatstaven en richtlijnen van de Academie voor Psychodynamica. De opdrachtnemer heeft een inspanningsverplichting ten opzichte van de opdrachtgever, nooit een resultaatverplichting.

3.2. Opdrachtnemer voert de diensten uit in overeenstemming met de “Ethische gedragscode van de Academie voor Psychodynamica”, zoals vermeld in hoofdstuk ETW101 – Ethiek en Wetgeving van de Academie voor Psychodynamica, dan wel de daarvoor in de plaats tredende beroepsregels.

3.3. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan de opdrachtnemer aangeeft dat deze noodzakelijk zijn, of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan de opdrachtnemer zijn verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan de opdrachtnemer zijn verstrekt, heeft deze het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.

3.4. De opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, die ontstaat doordat de opdrachtnemer is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

3.5. Opdrachtgever vrijwaart de opdrachtnemer voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan opdrachtgever toerekenbaar is

Artikel 4. Duur van de overeenkomst

4.1. De overeenkomst tussen opdrachtnemer en een opdrachtgever wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit, of partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.

4.2. Is binnen de looptijd van de overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit nimmer een fatale termijn. In onderling overleg kan worden besloten eerder te stoppen met de therapie of langer door te gaan.

4.3. Indien tijdens de looptijd van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen en/of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst aanpassen.

4.4. Indien de wijziging en/of aanvulling van de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties zal hebben, zal de opdrachtnemer de opdrachtgever hierover tijdig inlichten.

Artikel 5. Tariefstelling en offertes

5.1. De door opdrachtnemer gemaakte offertes zijn vrijblijvend; zij zijn geldig gedurende 30 dagen, tenzij anders aangegeven. Wijzerkracht is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de wederpartij schriftelijk binnen 30 dagen worden bevestigd;

5.2. Offertes zijn gebaseerd op de bij  4 Mind & More beschikbare informatie.

5.3. De prijzen in de genoemde offertes zijn inclusief BTW, tenzij anders aangegeven;

5.4. De opdrachtnemer maakt bij het tot stand komen van de overeenkomst het tarief kenbaar aan de opdrachtgever.

5.5. Het tarief wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van de opdrachtnemer, geldende voor de periode waarin de werkzaamheden worden verricht, tenzij een daarvan afwijkend uurtarief is overeengekomen.

5.6. De opdrachtnemer is gerechtigd prijsstijgingen door te berekenen, indien tussen het moment van aanbieding en levering, de tarieven ten aanzien van bijvoorbeeld lonen zijn gestegen.

5.7. Jaarlijks wordt het tarief op 1 januari aangepast aan inflatie en beroepsconformiteit. De opdrachtnemer is gerechtigd tot verhoging van het tarief op lopende overeenkomsten indien de jaargrens wordt overschreden.

Artikel 6. Betaling

6.1. Betaling dient binnen veertien dagen na factuurdatum te geschieden op een door opdrachtnemer aan te geven wijze. Bezwaren tegen de hoogte van de declaraties schorten de betalingsverplichting niet op.

6.2. Indien de opdrachtgever in gebreke blijft in de betaling binnen de termijn van 14 dagen, dan is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim. De opdrachtgever is dan rente verschuldigd, uitgaande van het wettelijk geldende rentepercentage. De rente over het factuurbedrag zal worden berekend vanaf het moment dat opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag.

6.3. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de opdrachtgever zijn de vorderingen van de opdrachtnemer op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.

6.4. Door opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter voldoening van in de eerste plaats alle verschuldigde rente en kosten, en in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt opdrachtgever dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

6.5. Betalingen van workshops en/of trainingen met open inschrijving dienen uiterlijk 1 week na inschrijving vooraf betaald te worden op rekeningnummer IBAN: NL26RABO0312431155 t.n.v. H. ter Haar-Koelewijn o.v.v. training-/workshopdatum en naam;

6.6. Indien de aanmelding voor workshops en/of trainingen korter dan 7 dagen voor aanvang bedraagt, zal vooruitbetaling direct na inschrijving geschieden;

6.7. Betalingen van therapietrajecten geschieden via overschrijving na iedere sessie;

6.8. Indien de opdrachtgever de verschuldigde bedragen niet uiterlijk op de vervaldag heeft betaald, zal hij automatisch in gebreke zijn, zonder dat verdere ingebrekestelling vereist is. In geval van betalingsverzuim door de opdrachtgever is opdrachtnemer gerechtigd alle ten behoeve van de opdrachtgever te verrichten werkzaamheden met onmiddellijke ingang te staken of op te schorten, zonder dat zij daarvoor op enige wijze jegens de opdrachtgever schadeplichtig kan worden.

Artikel 7. Incassokosten

7.1. Ingeval opdrachtnemer om haar moverende reden besluit een vordering wegens niet betaling van een of meer niet betaalde facturen langs gerechtelijke weg te incasseren, is de opdrachtgever naast de verschuldigde hoofdsom en rente, tevens gehouden alle in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten te vergoeden. Daaronder zijn steeds begrepen de kosten van incassobureaus alsmede de kosten en honoraria van deurwaarders en advocaten, ook indien deze de in rechte toe te wijzen proceskosten overschrijden. De vergoeding van gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten bedraagt tenminste 15% van de verschuldigde hoofdsom.

7.2. Is de opdrachtgever in gebreke of in verzuim met het nakomen van een of meer van haar verplichtingen uit deze overeenkomst, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte – zonder enig recht op korting of verrekening –voor rekening van opdrachtgever, een en ander conform het liquidatietarief van de Nederlandse Orde van Advocaten.

Artikel 8. Annuleringsregeling overeenkomst training of gastles

8.1. Ieder der partijen heeft het recht de opdracht met onmiddellijke ingang en zonder rechterlijke tussenkomst te beëindigen indien de andere partij tekortschiet in de nakoming van de opdracht en niet, na daartoe schriftelijk te zijn aangemaand, zijn verplichtingen binnen tien dagen na verzending van deze aanmaning alsnog nakomt.

8.2. Indien de overeenkomst, na ondertekening, en langer dan 28 dagen vóór de daadwerkelijke uitvoering, wordt opgezegd door de opdrachtgever, leidt dit tot doorberekening van de tot dat moment reeds door 4 Mind & More  gemaakte kosten;

8.3. Indien de overeenkomst, na ondertekening, maar minder dan 28 dagen vóór de daadwerkelijke uitvoering, wordt opgezegd door de opdrachtgever, leidt dit tot doorberekening van 50% van het overeengekomen honorarium, verhoogd met alle door 4 Mind & More reeds gemaakte kosten;

8.4. Indien de overeenkomst, na ondertekening, maar minder dan 14 dagen vóór de daadwerkelijke uitvoering, wordt opgezegd door de opdrachtgever, leidt dit tot doorberekening van 75% van het overeengekomen honorarium, verhoogd met alle door 4 Mind & More reeds gemaakte kosten;

8.5. Indien de overeenkomst, na ondertekening, maar minder dan 7 dagen vóór de daadwerkelijke uitvoering, wordt opgezegd door de opdrachtgever, leidt dit tot doorberekening van 100% van het overeengekomen honorarium;

8.6. Beide partijen kunnen te allen tijde de overeenkomst schriftelijk opzeggen. Indien de duur van de opdracht een jaar of langer is, dienen partijen een opzegtermijn van tenminste 3 maanden in acht te nemen.

8.7. Als de tussen partijen gesloten overeenkomst betrekking heeft op het meer dan eenmaal leveren van dezelfde prestatie, wordt deze geacht te zijn aangegaan voor onbepaalde tijd tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen.

8.8. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door de opdrachtnemer, zal deze in overleg met de opdrachtgever zorgdragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden, tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan opdrachtgever toerekenbaar zijn.

8.9. Indien de overdracht van de werkzaamheden voor de opdrachtnemer extra kosten met zich meebrengt, kunnen deze aan de opdrachtgever in rekening gebracht worden.

8.10. In afwijking van het vorige artikel kunnen partijen de onderhavige overeenkomst met onmiddellijke ingang zonder opgaaf van redenen beëindigen indien: de wederpartij in staat van faillissement wordt verklaard; de wederpartij (voorlopige) surseance van betaling wordt verleend; de onderneming van de wederpartij wordt geliquideerd; conservatoir -of executoriaal beslag wordt

gelegd op een substantieel gedeelte van de roerende en/of onroerende zaken dan wel andersoortige goederen van de wederpartij.

8.11. Opdrachtgever legt aan 4 Mind & More geen handelingen op die in strijd zijn met het geldende recht, de statuten van opdrachtgever, de besluiten en richtlijnen van de organen van opdrachtgever en/of beroepsethiek.

Artikel 9. Annuleringsregeling trainingen en workshops met open inschrijvingen

9.1. Annuleren door de deelnemer kan per aangetekend verzonden brief of per door Wijzerkracht bevestigde e-mail.

9.2. Annuleren van 4 tot 2 weken voor de start van de training kost aan annuleringskosten 50 % van de deelnamekosten. Restitutie van 50% zal plaatsvinden uiterlijk 2 weken na annuleren

9.3. Annuleren korter dan 2 weken voor aanvang van de training/workshop verplicht tot het betalen van 100 % van de deelnamekosten. Er vindt geen restitutie plaats

9.4. Annuleren omdat de training van uw keuze vol was toen u inschrijfgeld betaalde, en u geen gebruik wenst te maken van een zekere plaats in de volgende (versie) van deze training, kan tegen teruggave van het volledige bedrag dat u al betaald heeft.

9.5. Op annulering of niet komen opdagen wegens ziekte zijn dezelfde bepalingen van toepassing als hierboven in punt 1 – 4 genoemd.

9.6. Bij annulering hebt u het recht om iemand anders in uw plaats te doen deelnemen aan de training.

9.7. Annuleren door 4 Mind & More in verband met onvoldoende deelname of overmacht leidt tot teruggave van 100 % van alle betaalde kosten.

9.7. Wijzerkracht behoudt zich het recht voor deelnemers de (verdere) toegang tot de training te weigeren, bijvoorbeeld indien het gedrag van betreffende deelnemers ingaat tegen de sociaal geaccepteerde vormen van gedrag en/ of te belastend is voor andere deelnemers. De deelnemer heeft geen recht op teruggave van (een deel van) het verschuldigde totaalbedrag voor de training of workshop.

Artikel 10. Annuleringsregeling individueel begeleidings- of therapietraject

10.1. Een individueel begeleidings- of therapiegesprek kan tot 24 uur voor aanvang van het gesprek kosteloos worden afgezegd c.q. verplaatst. Bij afzegging c.q. verplaatsing binnen 24 uur is opdrachtnemer gerechtigd om 50% van het volledige tarief dat is afgesproken voor de sessie in rekening te brengen. Indien de opdrachtgever dan wel de aangewezen cliënt niet op het geplande gesprek verschijnt, wordt 100% van het tarief gehanteerd.

10.2. Als één der partijen wezenlijk tekortschiet in de nakoming van haar verplichtingen en na hier uitdrukkelijk door de andere partij op gewezen te zijn, deze verplichting niet binnen een redelijke termijn alsnog nakomt, is de andere partij bevoegd de overeenkomst te beëindigen zonder dat de beëindigende partij de tekortkomende partij enige vergoeding verschuldigd is. De tot de beëindiging wel geleverde prestaties worden op de overeengekomen wijze betaald.

Artikel 11. Opschorting en ontbinding

11.1. De opdrachtnemer is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien:

- De opdrachtgever de verplichtingen voortvloeiend uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt

- Na het sluiten van de overeenkomst de opdrachtnemer ter kennis gekomen omstandigheden een goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen. In geval er goede grond bestaat te vrezen dat de opdrachtgever de verplichtingen slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt

- De opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is.

11.2. Voorts is de opdrachtnemer bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd, dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.

11.3. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van de opdrachtnemer op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien de opdrachtnemer de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken op voldoening van de vorderingen.

Artikel 12. Aansprakelijkheid

12.1. Indien de opdrachtnemer aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot wat in deze bepaling is geregeld.

12.2. Indien de opdrachtnemer aansprakelijk is voor directe schade, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot maximaal tweemaal het declaratiebedrag, althans dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. De aansprakelijkheid is te allen tijde beperkt tot maximaal het bedrag van de door de assuradeur van de opdrachtnemer in het voorkomende geval te verstrekken uitkering.

12.3. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:

- De redelijke kosten, gemaakt ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden

- De eventuele redelijke kosten, gemaakt om de gebrekkige prestatie van de opdrachtnemer aan de overeenkomst te laten beantwoorden, tenzij deze niet aan de opdrachtnemer toegerekend kunnen worden

- De redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.

12.4. De opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, emotionele schade of schade voortvloeiend uit beslissingen die de opdrachtgever heeft genomen, al dan niet in overleg met de opdrachtnemer. Opdrachtgever is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor zijn/haar keuzes.

12.5. De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van de opdrachtnemer of van derden die uit hoofde van opdrachtgever handelen.

Artikel 13. Overmacht

13.1. Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt.

13.2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop de opdrachtnemer geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor de opdrachtnemer niet in staat is om de verplichtingen na te komen.

13.3. De opdrachtnemer heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de verplichtingen verhindert, intreedt nadat de opdrachtnemer zijn verplichtingen had moeten nakomen.

13.4. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

Artikel 14. Geheimhouding

14.1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is meegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. Hiertoe geldt de beroepscode voor de opdrachtnemer als leidraad.

14.2. Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, de opdrachtnemer gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken, en de opdrachtnemer zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is de opdrachtnemer niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de wederpartij niet gerechtigd tot de ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.

14.3. De opdrachtnemer behoudt het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

14.4. Geheimhouding binnen een therapietraject stopt indien aannemelijk is dat cliënt zichzelf ofwel anderen schade aanbrengt of zegt te gaan brengen en het redelijkerwijs noodzakelijk is externe partijen te raadplegen.

Artikel 15. Geschillen

15.1. De rechter in de vestigingsplaats van de opdrachtnemer is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de kantonrechter bevoegd is. Niettemin heeft de opdrachtnemer het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.

15.2. Partijen zullen pas een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

Artikel 16. Toepasselijk recht

16.1. Op elke overeenkomst tussen opdrachtnemer en opdrachtgever is het Nederlandse recht van toepassing.

bottom of page